Vi foretager støjmålinger og støjberegninger

WH-PlanAction foretager støjmålinger og beregninger på bl.a. industrivirksomheder. Vi er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre eksterne støjmålinger og beregninger, betegnet som "Miljømåling - Ekstern støj".

Vi arbejder med rådgivning og kan hjælpe jeres virksomheder i forbindelse med støjsager. F.eks. ved miljøgodkendelse, planlægning eller klager.

Vi arbejder ud fra, at støjopgaver ikke kun er målinger, beregninger og rapporter. Støjproblemer skal løses med udgangspunkt i virksomhedens driftsforhold og produktionsbetingelser, samt en teknisk/økonomisk vurdering af løsningsmulighederne.

Vi har stor erfaring i gennemførelse af støjdæmpningsopgaver og kan, i tilknytning til selve måle- og /eller beregningsopgaven, være behjælpelig med udarbejdelse af løsningsforslag og detaildimensionering af støjdæmpning.

Hvi i vil vide mere om støjmålinger og beregninger, eller have et tilbud på løsning af en opgave, er i velkommen til at kontakte vores godkendte medarbejder.

 

Målemetoder:

Godkendte målinger betegnes: "Miljømåling - Ekstern støj" og kan enten foretages som skelmåling eller som nærfeltmåling (kildestyrkemåling). Begge metoder bestemmer en virksomheds støjbelastning i dB(A), i et nærmere defineret (immissions) punkt, ofte ved nærmeste naboer.

Skelmåling og kildestyrkemåling giver ens resultat.

Skelmåling:

Ved en "skelmåling" opstilles støjmåleudstyret i det punkt hvor støjen ønskes målt, typisk ved nabobeboelse. Oftest skal målingen foregå i aften- og natperioden, for at der kan måles uden at baggrundsstøj fra trafik m.m. generer. I visse tilfælde er det ikke muligt at måle på grund af bl.a. baggrundsstøj, lange afstande og lave støjgrænser.

Ved denne type måling, findes et tal for støjbidraget under lige præcis den driftssituation virksomheden har kørt med under målingen. I visse tilfælde vil en virksomhed kunne stoppe delanlæg og derigennem finde frem til hvilke anlæg, der er specielt støjende og evt. kræver dæmpning. En skelmåling giver ikke præcise oplysninger om, hvilke støjkilder der evt. er årsag til at støjgrænserne ikke overholdes.

Skelmåling stiller store krav til vejrforhold under målingen - vindretning, vindstyrke, skydække m.m. Derfor kan det ofte i situationer være nødvendigt med mere end et besøg på virksomheden.

Nærfeltmåling - Kildestyrkemåling:

Ved kildestyrkemåling måler vi helt tæt på de enkelte støjkilder. F.eks. kan et støjbidrag fra et afkast måles i 1 meters afstand. Støjen optages og analyseres. Det målte støjbidrag omregnes først til en kildestyrke, og efterfølgende til et støjbidrag i et hvilket som helst punkt i virksomhedens omgivelser. I beregningerne tages der hensyn til skærmvirkning fra bygninger m.m.

Når alle støjkilderne er målt og beregnet i det valgte punkt, kan støjbidragene lægges sammen og det samlede støjbidrag i det valgte punkt findes. Ved kildestyrkemåling kan vi beregne støjbidraget for alle tænkelige driftssituationer.

Det er også muligt ud fra en kildestyrkemåling at få udtegnet et konturplot at støjen omkring en virksomhed. Konturplot giver et godt overblik over støjforholdene omkring en virksomhed og er velegnet som dokumentation ved udarbejdelse af masterplaner, lokalplaner og klagesager.

For støjkilder, der skal dæmpes, kan det samlede resultat ved dæmpning af støjkilden umiddelbart beregnes - allerede før den faktiske støjdæmpning. Herved har vi mulighed for at planlægge en støjdæmpning udfra en teknisk/økonomisk vurdering. Vi kan specificere, hvilke støjkilder, der skal dæmpes for at kunne overholde støjgrænserne.

Hvis myndighederne efterfølgende stiller krav om kontrolmåling, kan en stor del af målinger, beregninger og afrapportering genbruges.

Der stilles ikke de store krav til tidspunkt og vejrlig for at kunne måle efter kildestyrkemetoden.