Miljøforhold er et alment samfundsanliggende, som spiller en stor rolle i ethvert større projekt og enhver produktion. Det er et område med mange interessenter, der skal kunne indgå i et samarbejde for at opnå den bedste løsning for alle parter.

Hos WH-PlanAction kan vi hjælpe dig og din organisation med at skabe konstruktive, effektive og holdbare samarbejder med udgangspunkt i tværfaglige kompetencer, ekspertviden og mange års erfaring inden for gennemførelse af myndighedsprojekter.

Mere specifikt er vi her hos WH-PlanAction rutineret i opgaver inden for:

 • Ansøgning om miljøgodkendelse
 • Udarbejdelse af miljøvurderinger og miljøkonsekvensrapporter (VVM)
 • Lokalplanlægning
 • Risikovirksomhed
 • Miljøledelse
 • Risikovurdering i forhold til sårbart nærmiljø

Miljøgodkendelse

Ved ændring, udvidelse eller etablering af enten en virksomhed eller produktion skal det anmeldes til miljømyndighederne, ligesom nogle virksomheder skal miljøgodkendes. En miljøgodkendelse fastsætter blandt andet vilkår for virksomhedens drift og overholdelse af grænseværdier for emissioner og støj.

Det er her, WH-PlanAction kommer ind. Vi kan hjælpe din virksomhed med alt, der vedrører udarbejdelse af miljøansøgninger. Hvad enten der er tale om etableringen af ny produktion, udvidelse af eksisterende produktion eller revurdering af en allerede eksisterende miljøgodkendelse, så kan vi hjælpe. Vores ekspertise omfatter:

 • Støjberegninger, der dokumenterer, hvordan støjgrænseværdier bliver overholdt
 • OML-beregninger, der både viser, hvordan virksomheden kan overholde B-værdien for eksempelvis NOx, CO og støv udenfor dens arealer, såvel som viser en dimensionering af afkast fra eksempelvis kedelanlæg og lugtrensningsanlæg
 • Basistilstandsrapporter, der fastlægger, hvad forureningstilstanden ved opstart eller revurdering af virksomheden var
 • Gennemgange af BAT-konklusioner og BAT-tjekskemaer
 • Ansøgninger, når der skal indhentes tilladelse til eksempelvis afledning af processpildevand eller overfladevand
 • Kontakt til myndighederne både før, under og efter udarbejdelse og indsendelse af ansøgning, indtil der er meddelt miljøgodkendelse – også hvis der er stillet vilkår om en efterfølgende præstationskontrol og eftervisning af emissioner

Miljøvurderinger

I forbindelse med ansøgning om godkendelse af større projekter inden for energi eller industri skal det pågældende projekt VVM-screenes for at afklare de påvirkninger, der kan være på miljø og mennesker. Myndighederne vil på baggrund af screeningen afgøre, hvorvidt det enkelte projekt er VVM-pligtigt, og om der derfor skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

I rapporten beskrives projektet og dets mulige påvirkninger på det omkringliggende miljø og nærmeste naboer såvel som eventuelle afværgeforanstaltninger, der minimerer eller helt undgår negative påvirkninger af miljø og naboer. Når et projekts påvirkninger af omgivelserne skal vurderes, skal der eksempelvis udarbejdes støjberegninger, OML-beregninger for både lugt, støv og røggasemissioner, depositionsberegninger og visualiseringer af projektet.

Hos WH-PlanAction kan vi hjælpe dig og din virksomhed med hele processen. Fra udarbejdelse af VVM-screening til miljøkonsekvensrapport, miljøvurdering af planer samt de nødvendige beregninger og visualiseringer til vurdering af projektets påvirkninger. Vi rådgiver også om relevante afværgeforanstaltninger, hvis analyser og beregninger viser, at det er nødvendigt for at opnå godkendelse til etablering og idriftsættelse af projektet.

Lokalplanlægning

I forbindelse med etablering og udvidelser af større anlæg som eksempelvis biogasanlæg og andre industrivirksomheder kan der være behov for udarbejdelse af en lokalplan og eventuelt et kommuneplantillæg, inden projektet kan etableres.

Lokalplanen fastsætter rammerne for udformning og anvendelse af projektarealet, herunder bebyggelse, ubebyggede arealer, vejadgang med mere. Hvis projektområdet ikke er udlagt til den ønskede anvendelse i den gældende kommuneplan, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til den ønskede anvendelse og fastsætter de overordnede rammer for området.

Hvad enten der er tale om udarbejdelse af en lokalplan eller et kommuneplantillæg kan WH-PlanAction hjælpe dig og din virksomhed. Vi er behjælpelige både med ansøgning og igangsætning af ny lokalplanlægning, udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøvurdering af planerne.

Risikovirksomheder

Når industrien fremstiller, bruger eller opbevarer store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosive stoffer, kan det føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø i og udenfor virksomheden. Forebyggelse af større uheld samt regulering i forhold til begrænsninger af følger fra større uheld varetages i Risikobekendtgørelsen, hvor omfattede virksomheder skal godkendes enten som kolonne II eller III, alt efter mængden af risikostoffer der opbevares hos dem.

Disse såkaldte risikovirksomheder skal dokumentere overfor myndighederne, at drift og indretning er gennemgået for at identificere risikoområder, sandsynlighedsberegne og vurdere konsekvensen af større uheld med farlige stoffer. Derudover skal det også dokumenteres, a der arbejdes systematisk og kontinuerligt med risikoforholdene.

Hos WH-PlanAction kan vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde sikkerhedsdokument, hvad enten der er tale om kolonne II eller III. Vi kan facilitere og udarbejde de nødvendige risikoanalyser samt rådgive i omfanget af sikkerhedsbarrierer og -foranstaltninger, der skal til for at opnå et acceptabelt sikkerhedsniveau for virksomheden, dens medarbejdere og omgivelserne.

Miljøledelse

Flere og flere virksomheder får vilkår om implementering og brug af et miljøledelsessystem i deres miljøgodkendelse. Dette inkluderer fastsættelse af en overordnet miljøpolitik, målsætninger for miljøforbedringer, kortlægning af miljøforhold og miljøpåvirkninger samt identifikation af relevante indikatorer og nøgletal til den årlige evaluering af virksomhedens miljømålsætninger.

WH-PlanAction kan hjælpe dig og din virksomhed med opsætningen af et miljøledelsessystem, der inkluderer gennemgang af virksomhedens miljøforhold og rådgivning om fastsættelse af relevante miljømål. Vi tilbyder derudover også facilitering af den årlige audit, evaluering af miljøindsatsen og opsætning af nye miljømål.

Risikovurdering – sårbart nærmiljø

Nærmiljøet omkring virksomheder kan være sårbart overfor påvirkninger fra emissioner, støj, opbevaring af produkter og kemikalier samt afledning af overflade- og spildevand fra virksomhedens daglige drift.

Hos WH-PlanAction kan vi hjælpe med en screening af din virksomheds produktion og omgivelser for områder, der kan være kritiske for følgerne af et utilsigtet uheld. Vi vurderer derudover også risikoen for, at et uheld kunne opstå, og giver rådgivning om relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Kontakt os og hør mere

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig? 

Så giv os et kald på 87 45 39 00 eller skriv til os på wh-pa@wh-pa.dk

Du kan også kontakte os via vores kontaktformular. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Kontakt os